اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده اقتصاد و مدیریت»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده اقتصاد و مدیریت»

حمل و نقل دریایی

علوم پایه و دروس عمومی

مدیریت بازرگانی دریایی