گروه علوم پایه ودروس عمومی

آشنایی با گروه علوم پایه و دروس عمومی :

 

 

اعضاء هیات علمی گروه علوم پایه و دروس عمومی
 ساسان واشنگ ( مدیر گروه ) 
اعضای گروه: دکتر سهیل سعیدیان ، دکتر آرش امرایی ،‌ دکتر داور رضایی منش ، زیبا بتوندی، ‌افتخار محمدی، حسین پاشازانوسی و دکتر حامد صافی