گروه حمل ونقل دریایی

آشنایی با گروه حمل ونقل دریایی :

 

 

 

اعضاء هیات علمی گروه حمل ونقل دریایی:  
دکتر همایون یوسفی ( مدیر گروه ) 
 اعضای گروه: دکتر کسری پور کرمانی ، دامون رزمجویی