رئیس دانشکده

دکتر حمیدرضا عبداللهیان

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت

مرتبه علمی : استادیار


  •   دانشکده اقتصاد و مدیریت

  •   گروه اقتصاد و بیمه دریایی

  •   53536454 - 061

  • hr.abdollahian@kmsu.ac.ir