مسئولین دانشکده

دکتر حمیدرضا عبداللهیان 

رییس دانشکده

061-53536454

.............................................

دکتر محمدامین کوه بر

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

061-53535001

.....................................................................

دکتر سحر معتمدی

معاون آموزشی دانشکده

061-53535001

............................................