گروه اقتصاد و بیمه دریایی

آشنایی با گروه اقتصاد و بیمه دریایی :

 

 

اعضاء هیات علمی گروه اقتصاد و بیمه دریایی
دکتر ابراهیم قاسمی ورنامخواستی (مدیر گروه )
اعضای گروه: دکتر سید ناصر سعیدی ، دکتر حمید رضا عبداللهیان ، دکتر امین کوه بر ، دکتر فاطمه حسین پور