معرفی دانشکده

دانشکده اقتصاد و مدیریت

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه جندی شاپور یکی  از دو دانشکده شاخه جنوبی در سال 1355 اولین واحد آموزش عالی بود که در شهر خرمشهر آغاز به کار نمود. در جریان جنگ تحمیلی 100% هر دو دانشکده تخریب و به اهواز منتقل گردید. این دانشکده قبل از جنگ تحمیلی دو دوره دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت و یک دوره کاردانی را پذیرش نمود. ساختمان دانشکده اقتصاد و مدیریت در سال  1382به پایان رسید و در حال حاضر ساختمان مجزا قرار دارد. مجوز تشکیلات و آموزشی دانشکده در سال1385 از وزارت علوم (اداره تشکیلات و شورای گسترش) اخذ نمود و در سال 1386برای دومین بار بعد از 30 سال با دو رشته علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد حمل و نقل) و مدیریت و بازرگانی دریایی با سه گرایش  بندر و کشتیرانی، گمرک و مناطق ویژه اقتصادی با 120 نفر دانشجو آغاز به کار نمود. رشته های این دانشکده جزء گروه علوم انسانی می باشد.

فعالیت های پژوهشی:

دانشکده اقتصاد و مدیریت در راستای انجام رسالت خود در حل مسائل مربوط به حوزه اقتصاد ، مدیریت و همچنین مسائل منطقه آزاد،توسعه فعالیت های پژوهشی خود (شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد،طرح های داخلی ،طرح کاربردی با مشارکت سایر سازمان ها،مقالات علمی،سمینارها و کارگاه ها و ...)در حوزه های زیر را دنبال می کند.

  • موضوعات جدید اقتصاد انرژی بویژه مسائل مربوط به انرژی های تجدیدپذیر
  • مسایل حمل و نقل دریایی و بین قاره ای
  • بررسی مسائل شکل گرفته در اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد انرژی
  • مدیریت بنادر (کارایی بنادر،ارتقاءبنادر ایران و....)
  • مدیریت
  • مدیریت بازرگانی دریایی
  • مسائل اقتصادی و مدیریتی منطقه آزاد اروند.

ردیف

عنوان گروه آموزشی

1

علوم پایه و دروس عمو می

2

مدیریت و بازرگانی دریا

3

 اقتصاد و بیمه دریایی

4

حمل و نقل دریایی

ردیف

عنوان گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

علوم پایه و دروس عمومی

فاقد رشته

2

مدیریت و بازرگانی دریا

کارشناسی مدیریت بازرگانی دریایی

3

 اقتصاد و بیمه دریایی

کارشناسی اقتصاد

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست

4

حمل و نقل دریایی

کارشناسی ارشد مدیریت دریایی گرایش حمل و نقل دریایی

کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای