گروه مدیریت بازرگانی دریایی

آشنایی با گروه مدیریت بازرگانی دریایی :

 

 

اعضاء هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دریایی
دکتر همایون یوسفی ( مدیر گروه )
اعضای گروه: امیر میلاد شمس ، اصغر رشنودی ، مجتبی عباس پور