رؤسای پیشین

 

 

دکتر جعفر قاسمی ورنامخواستی

از سال 1398 لغایت 1399


  •   53534400 - 061

 

دکتر سهیل سعیدیان

از سال 1396 لغایت 1398


  •   53534400 - 061

 

دکتر حمیدرضا عبداللهیان

از فروردین 1396لغایت  آذر 1396


  •   53534400 - 061

 

دکتر همایون یوسفی

از سال 1394 لغایت 1396