مسئول دفتر

 

مهدی ساکی

مسئول دفتر رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت


  •   تلفن دفتر ریاست دانشکده 

  •   53536454 - 061


شرح وظایف:

  1.     انجام امور مربوط به دریافت و ارسال مکاتبات حوزه دانشکده
  2.     هماهنگی تمامی برنامه های ریاست دانشکده از جمله جلسات، ملاقات ها و ...
  3.     پاسخگویی به تماس های تلفنی دفتر ریاست دانشکده