عناوین پایان نامه های در دست انجام(رشته مدیریت حمل و نقل بین قاره ای)

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی موضوع استاد راهنمای اول
1 کرامت احمدی نیا 9730901 استفاده بهینه از ظرفیت های بنادر استان بوشهر برای رونق تجارت د.کسری پورکرمانی
2 محمد زارعی 9730902 بررسی و ارزیابی روش های تامین مالی بنادر ایران ( مورد مطالعه: بندر خرمشهر ) د.کسری پورکرمانی
3 عادل عساکره 97991406 بررسی عوامل موثر در بروز حوادث دریایی ( مورد مطالعه : شناورهای زیر 500) د.کسری پورکرمانی
4 عبدالرسول خداپرستیان 98991401 بررسی عوامل موثر بر توسعه حمل و نقل کانتینری در بندر امام خمینی ره  د.همایون یوسفی