پایان نامه های دفاع شده(رشته اقتصاد انرژی)

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی موضوع استاد راهنمای اول
1 سعید عباسی  9130804 مدل سازی و پیش بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی د.جعفر قاسمی ورنامخواستی
2 فریبا دریابار  9130806 عوامل تعیین مخارج گاز طبیعی در بخش خانگی کاربردی از مدل دابل هارول د.محمدامین کوه بر
3 علیرضا خلیلی نیا  91991310 بررسی همبستگی شرطی میان قیمت نفت خام و قیمت سهام شرکت های شیمیایی و محصولات نفتی با استفاده از الگوهای واریانس ناهمسانی شرطی چند متغییر د.محمدامین کوه بر
4 مهدی آوری 9130802 پیش بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روش Var ساختاری د.محمدامین کوه بر
5 الهام جعفری طادی 9130803 بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی با تأکید بر توسعه مالی د.جعفر قاسمی ورنامخواستی
6 ماندانا ولدبیگی 91991303 پیش بینی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی د.سیدناصر سعیدی
7 زهرا مطوری 91991305 بررسی نقش منطقه آزاد در رشد صنایع پائین دستی نفت و گاز و پتروشیمی د.سیدناصر سعیدی
8 زهرا عبادی  9230805 بررسی اثر وفور منابع نفت و گاز بر کارایی انرژی در کشورهای تحصیلدار د.فاطمه حسین پور
9 علی بدوی  91991301 شکست ساختاری الگوی نوسانات قیمت نفت اسپات و آتی نفت خام و اثر ماههای سال د.جعفر قاسمی ورنامخواستی
10 منا عچرش کریمی  9230803 بررسی ارتباط بین قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت و قیمت اسپات نفت اوپک د.محمدامین کوه بر
11 راضیه رئیسی  9230802 بررسی کارایی و بهره وری سبز در نیروگاههای حرارتی و غیرحرارتی ایران با لحاظ دیدگاههای زیست محیطی و انرژیهای پاک  د.سیدناصر سعیدی
12 زینب بغلانی 9230801 وابستگی ساختاری قیمت نفت خام اوپک و نرخ ارز کشورهای عمده صادرکننده و وراد کننده نفت : رویکرد کاپولا - گارچ  د. جعفر قاسمی ورنامخواستی 
13 یوسف ستاره ناصری  شکست ساختاری الگوی نوسانات قیمت نفت اسپات و آتی نفت خام و اثر ماههای سال  د. سید ناصر سعیدی 
14 عبد اله افضلی  9130801 پتانسیل سنجی استفاده از برق خورشیدی در شهر اهواز  د. سید ناصر سعیدی 
15 حدیث رضایی 9330804 هجینگ قراردادهای آتی فرآورده های نفتی بر اساس تحلیل سرایت و همبستگی نوسانات  د. محمد امین کوه بر 
16 سمیرا آرزم 9330801 بررسی ارتباط صادرات نفت و گاز و میزان مقاومت اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت  د. فاطمه حسین پور
17 سارا حسین زاده  9330803 بررسی رابطه علی بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی هسته ای به روش خودرگرسیون برداری پانل  د. سید ناصر سعیدی 
18 فاطمه دریابار  9130806 عوامل تعیین مخارج برق در بخش خانگی کاربردی از مدل دابل هارول  د. محمد امین کوه بر 
19 زهرا پارسایی 9330802 بررسی اثر درامدهای نفتی بر سرمایه های اجتماعی در کشورهای صادرکننده نفت د. فاطمه حسین پور
20 بهاره افشار  9430801 ارزیابی اقتصادی نیروگاه برق بادی با استفاده از فناوری توربین های بادی اینولاکس د. فاطمه حسین پور
21 آزاده نجفوند دریکوند 9430809 ارزیابی اقتصادی نیروگاه برق خورشیدی در استان خوزستان د. فاطمه حسین پور
22 زهرا نیسی  9430810 اثر جایگزینی انرژی در بخش حمل و نقل ایران بر اساس تابع تولید ترانسلوگ د. سید ناصر سعیدی 
23 بهزاد سلیمی  9430803 بررسی نقش موقعیت های تجار در قیمت های نقطه ای و آتی نفت در بازار وست تگزاز اینترمدیت WTI د. محمد امین کوه بر 
24 نازنین گندمکار  9430806 بررسی اثرات سرریز میان نوسانات قیمت نفت خام و قیمت قیر  د. محمد امین کوه بر 
25 مینا دهقان 9430811 بررسی رابطه علی زیرساختهای حمل و نقل مصرف انرژی در بخش های حمل و نقل و رشد حمل و نقل در ایران د. محمد امین کوه بر 
26 پرویز امیدی 9430812 بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران : یک رویکرد غیرخطی د. سید ناصر سعیدی 
27 ایناس کوت زاده 9330806 محاسبه قیمت برق براساس هزینه نهایی و مقایسه آن با وضع موجود ( مطالعه موردی نیروگاه رامین اهواز) د. سید ناصر سعیدی 
28 فاطمه بهداروند 9530802 بررسی همگرایی مشروط در مصرف سرانه انرژی بین استانهای کشور د. محمد امین کوه بر 
29 حمیده دانشمند 9530803 شدت انرژی و همگرایی در صنعت ایران : تجزیه و تحلیل ترکیبی اقتصادسنجی و تجزیه د. محمد امین کوه بر 
30 منا شریفی 9530804 اثر افزایش قیمت بنزین و نرخ بیکاری نسبت به سطح فقر در ایران د. سید ناصر سعیدی 
31 مایده یرفی موسوی 9530809 پیش بینی سهم مصرف گاز طبیعی در سبد انرژی ایران  و جهان د. فاطمه حسین پور
32 رقیه اکوان پور 9530801 تاثیر ثبات مالی بر مصرف انرزی و کیفیت محیط زیست در کشورهای منا د. ابراهیم قاسمی
33 سارا غانمی 9530805 اثر هدفمندسازی یارانه ها بر بهره وری انرزی در صنایع بزرگ ایران د. فاطمه حسین پور
34 نگین مهدوی 9530807 پوشش ریسک کاهش قیمت در پالایشگاه های نفت : رویکرد وین کاپولا د. محمد امین کوه بر 
35 سیدعلی موسوی ابله 9530808 بررسی اثر رانت کل منابع طبیعی بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب د. ابراهیم قاسمی
36 میلاد شنتیانی 9530810 مصرف انرژیو انتشار کربن در صنعت حمل و نقل ، آزمون منحنی کوزنتس با رویکرد تصحیح خطای برداری Vecm  د. سید ناصر سعیدی 
37 مهرزاد مهرورز 9533304 بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر حمل و نقل دریایی کالاهای فله خشک با استفاده بالتیک به روش گارچ چندمتغیره د. ابراهیم قاسمی
38 الناز اسدالهی نژاد 9630809 بررسی تاثیر تغییر ساختار بازار برق بر بهره وری نیروگاه های برق در ایران د. فاطمه حسین پور
39 حدیث حاجی زاده 9630802 مطالعه تاثیر نامتقارن قیمت نفت در بخش سهام اسلامی د. محمد امین کوه بر 
40 ایناس کوت زاده 9330806 محاسبه قیمت برق براساس هزینه نهایی و مقایسه آن با وضع موجود ( مطالعه موردی : نیروگاه رامین اهواز ) د. سید ناصر سعیدی 
41 امین محمدی درویش وند 9633304 بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر روی شاخص انرژی بازار سهام کشورهای منتخب د. ابراهیم قاسمی
42 صفیه مطور عزیزی 9730816 بررسی تاثیر سرمایه انسانی و تنوع صادرات بر تقاضای انرژی در ایران د. محمد امین کوه بر