عناوین پایان نامه های در دست انجام(رشته اقتصاد انرژی)

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی موضوع استاد راهنمای اول
1 مهرزاد مهرورز 9533304 بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر حمل و نقل دریایی کالاهای فله خشک با استفاده بالتیک به روش گارچ چندمتغیره د.ابراهیم قاسمی
2 زهرا حاوی 9630803 اثر سرریز فضایی زیرساخت حمل و نقل بر محیط زیست و رشد اقتصادی در استان های ایران د. فاطمه حسین پور
3 سیده فرخنده سراجی روحانی 9630806 بررسی پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر فقر د.سید ناصر سعیدی
4 ایدا رجب زاده ارض 9633306 بررسی عدم تقارن تاثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران د. محمد امین کوه بر
5 مهرزاد مهرورز 9533304 بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر حمل و نقل دریایی کالاهای فله خشک با استفاده بالتیک به روش گارچ چندمتغیره د.ابراهیم قاسمی
6 اسما بصیری فر 9730806 تاثیر تغییرات قیمت نفت خام بر تغییرات و بی ثباتی قیمت سهام خطوط هوایی د. محمد امین کوه بر
7 رحیمه زارع 9730810 بررسی روابط بین مصرف انرزی ، جایگزینی سوخت ، تغییرات فنی و رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن در ایران د. فاطمه حسین پور
8 فروزان کاظمی 9730813 سنجش اقتصادی بازچرخش انرژی فلزگازی در پالایشگاه های ایران ( مطالعه موردی پالایشگاه نفت آبادان) د. سید ناصرسعیدی
9 زینب باوی 9830801 بررسی اثرات افزایش قیمت بنزین بر شاخص های توسعه انسانی و رفاه اقتصادی در کشور ایران با استفاده از روش اقتصادی ARDL د.سید ناصر سعیدی
10 مهدی سبزی 94991304 برآورد صرفه جویی بالقوه انرژی در صنایع انرژی بر ایران با رویکرد اثر بازگشتی د.ابراهیم قاسمی
11 فاطمه زبیدی 9630805 تجزیه تحلیل شدت مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی ایران ( مطالعه موردی شرکت پتروشیمی ماهشهر) د.سید ناصر سعیدی