آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی کارشناسیسرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی
دروس رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسیسرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی
دروس رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریاییرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته اقتصاد انرژی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته مدیریت بازرگانی دریایی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریایی مقطع کارشناسی ارشد (قبل از ۱۳۹۷)رشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس علوم اقتصادی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته اقتصاد انرژی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریایی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس اقتصاد محیط زیست مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس مدیریت حمل و نقل بین قاره ای مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
برنامه درسی اقتصاد محیط زیست کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
شیوه نامه آموزشی کارشناسیآیین نامه های آموزشی
تقویم جامع آموزشی دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹آیین نامه های آموزشی
فرم گواهی اشتغال به تحصیلفرم های آموزشی
تمدید سنوات تحصیلیفرم های آموزشی
حذف پزشکیفرم های آموزشی