آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی کارشناسیسرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی
برنامه درسی اقتصاد محیط زیست کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
تقویم جامع آموزشی دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹آیین نامه های آموزشی
تمدید سنوات تحصیلیفرم های آموزشی
حذف پزشکیفرم های آموزشی
حذف نیسمال تحصیلیفرم های آموزشی
درخواست تسویه حساب مقطع کارشناسیفرم های آموزشی
درخواست تسویه حساب مقطع کارشناسی ارشدفرم های آموزشی
درخواست هم نیازی دروسفرم های آموزشی
دروس رشته اقتصاد انرژی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسیسرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی
دروس رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته مدیریت بازرگانی دریایی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریاییرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریایی مقطع کارشناسی ارشد (قبل از ۱۳۹۷)رشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس اقتصاد محیط زیست مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته اقتصاد انرژی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریایی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها