آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی کارشناسیسرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی
دروس رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسیسرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی
دروس رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریاییرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته اقتصاد انرژی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته مدیریت بازرگانی دریایی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریایی مقطع کارشناسی ارشد (قبل از ۱۳۹۷)رشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس علوم اقتصادی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته اقتصاد انرژی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریایی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس اقتصاد محیط زیست مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس مدیریت حمل و نقل بین قاره ای مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
شیوه نامه آموزشی کارشناسیآیین نامه های آموزشی
فرم گواهی اشتغال به تحصیلفرم های آموزشی
تمدید سنوات تحصیلیفرم های آموزشی
حذف پزشکیفرم های آموزشی
حذف نیسمال تحصیلیفرم های آموزشی
مرخصی نیمسال تحصیلیفرم های آموزشی