آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سرفصل دروس، فرم ها و آیین نامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تقویم جامع آموزشی دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹آیین نامه های آموزشی
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد و بیمه دریاییفرم های آموزشی
فرو درخواست ارائه درسفرم های آموزشی
برنامه درسی اقتصاد محیط زیست کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
درخواست تسویه حساب مقطع کارشناسی ارشدفرم های آموزشی
درخواست تسویه حساب مقطع کارشناسیفرم های آموزشی
درخواست هم نیازی دروسفرم های آموزشی
نمره تک درسفرم های آموزشی
معرفی به استادفرم های آموزشی
مرخصی نیمسال تحصیلیفرم های آموزشی
حذف نیسمال تحصیلیفرم های آموزشی
حذف پزشکیفرم های آموزشی
تمدید سنوات تحصیلیفرم های آموزشی
فرم گواهی اشتغال به تحصیلفرم های آموزشی
شیوه نامه آموزشی کارشناسیآیین نامه های آموزشی
سرفصل دروس مدیریت حمل و نقل بین قاره ای مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس اقتصاد محیط زیست مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته مدیریت حمل و نقل دریایی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته اقتصاد انرژی مقطع کارشناسی ارشدرشته ها ، دروس و سرفصل ها
سرفصل دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسیرشته ها ، دروس و سرفصل ها